Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne
search
  • Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne

Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne

119,00 zł
Brutto

Publikacja porusza problemy związane z wykonywaniem zawodu lekarza, w szczególności wskazuje na wadliwe konstrukcje prawne oraz niekonstytucyjne regulacje w obszarze prawa medycznego.

Omówiono w niej takie zagadnienia jak:

  • pozycja prawna lekarzy w systemie ochrony zdrowia;
  • reglamentacja dostępu do zawodu lekarza;
  • wykonywanie funkcji administracyjnych przez lekarzy (wystawianie orzeczeń lekarskich, skierowań, recept lub zleceń na leki oraz zaświadczeń lekarskich);
  • nadzór nad wykonywaniem zawodu lekarza;
  • charakter prawny wykonywania zawodu lekarza.
Ilość
Dostępne

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Siatka terminologiczna pracy | str. 27

1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa administracyjnego | str. 27
1.1. Pojęcie „administracji publicznej” | str. 27
1.2. Pojęcie podmiotów administracji publicznej | str. 30
1.3. Pojęcie decentralizacji | str. 32
1.4. Pojęcie samorządu | str. 35
1.5. Pojęcie nadzoru | str. 36
2. Określenia lekarzy funkcjonujące w przepisach prawa administracyjnego | str. 42
2.1. Pojęcie lekarza | str. 42
2.2. Pojęcie lekarza dentysty | str. 43
2.3. Pojęcie lekarza weterynarii | str. 44
2.4. Inne określenia lekarzy występujące w przepisach prawa administracyjnego | str. 45
2.5. Lekarz a lekarz dentysta | str. 46
3. Pojęcie wykonywania zawodu lekarza | str. 49
3.1. Definicja wykonywania zawodu lekarza i jej wykładnia | str. 49
3.2. Definicja wykonywania zawodu lekarza dentysty i jej wykładnia | str. 54
3.3. Wykonywanie zawodu lekarza przez lekarza dentystę i wykonywanie zawodu lekarza dentysty przez lekarza | str. 57
3.4. Dodatkowe czynności uznane za wykonywanie zawodu lekarza | str. 59
3.5. Problemy wynikające z definicji wykonywania zawodu lekarza | str. 64
3. Wnioski | str. 69

Rozdział II
Lekarz względem innych zawodów medycznych oraz w stosunkach prawnych pomiędzy samorządem zawodowym i pomiędzy pacjentem | str. 71

1. Pozycja prawna lekarza względem innych zawodów medycznych | str. 71
2. Lekarz jako członek korporacji prawa publicznego | str. 78
3. Stosunek prawny pomiędzy pacjentem a lekarzem | str. 85
4. Wnioski | str. 90

Rozdział III
Reglamentacja dostępu do zawodu lekarza | str. 93

1. Konstytucyjne podstawy reglamentacji dostępu do zawodu | str. 93
1.1. Zasada wolności wyboru i wykonywania zawodu | str. 93
1.2. Reglamentacja wolności wykonywania niektórych zawodów | str. 99
1.3. Przesłanki reglamentacji dostępu do zawodu lekarza | str. 103
2. Dopuszczenie do wykonywania zawodu lekarza | str. 106
2.1. Uwagi wprowadzające – tryby wykonywania zawodu lekarza | str. 106
2.2. Tryb zwykły wykonywania zawodu lekarza | str. 108
2.3. Tryb szkoleniowy wykonywania zawodu lekarza | str. 116
2.3.1. Rodzaje szkoleniowych uprawnień do wykonywania zawodu lekarza | str. 116
2.3.2. Prawo wykonywania zawodu lekarza na czas odbycia stażu podyplomowego | str. 116
2.3.3. Prawo wykonywania zawodu na czas odbycia stażu adaptacyjnego albo zdania testu umiejętności | str. 119
2.3.4. Prawo wykonywania zawodu na czas odbycia kształcenia podyplomowego | str. 122
2.4. Tryb wyjątkowy wykonywania zawodu lekarza | str. 124
2.5. Procedura uzyskiwania prawa wykonywania zawodu | str. 127
2.6. Charakter prawny uchwały w sprawie przyznania albo odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu | str. 130
3. Wnioski | str. 136

Rozdział IV
Nadzór nad wykonywaniem zawodu lekarza | str. 139

1. Wprowadzenie | str. 139
2. Nadzór samorządu zawodowego nad wykonywaniem zawodu lekarza | str. 142
2.1. Zobowiązanie do odbycia przeszkolenia zawodowego związanego z 5-letnią przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza | str. 142
2.2. Zobowiązanie lekarza do odbycia uzupełniającego przeszkolenia zawodowego w związku z podejrzeniem niedostatecznego przygotowania zawodowego | str. 144
2.3. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu lub ograniczenie w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych | str. 147
2.4. Prowadzenie za pomocą właściwych organów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej | str. 151
2.5. Kontrola uchwał organów samorządu | str. 162
3. Nadzór Komisji Lekarskiej nad wykonywaniem zawodu lekarza | str. 164
4. Inne wybrane formy nadzoru powszechnego nad wykonywaniem zawodu lekarza | str. 167
5. Wybrane formy nadzoru niepowszechnego nad wykonywaniem zawodu lekarza | str. 169
5.1. Wprowadzenie | str. 169
5.2. Nadzór nad orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy | str. 169
5.3. Nadzór nad praktykami lekarskimi | str. 173
5.4. Nadzór NFZ nad przepisywaniem recept refundowanych | str. 179
6. Wnioski | str. 187

Rozdział V
Obowiązki administracyjnoprawne związane z wykonywaniem zawodu lekarza | str. 191

1. Wprowadzenie | str. 191
2. Obowiązki administracyjnoprawne wszystkich osób wykonujących zawody medyczne | str. 192
2.1. Podstawy prawne | str. 192
2.2. Katalog praw pacjenta | str. 195
3. Obowiązki administracyjnoprawne skierowane bezpośrednio do lekarzy | str. 199
3.1. Podstawy prawne i cele regulowania obowiązków lekarskich | str. 199
3.2. Obowiązki lekarza związane z przynależnością do samorządu zawodowego | str. 200
3.2.1. Przestrzeganie zasad etyki lekarskiej | str. 200
3.2.2. Przestrzeganie przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza | str. 208
3.2.3. Stosowanie się do uchwał organów izb lekarskich | str. 210
3.3. Obowiązki lekarza związane z wykonywanym zawodem | str. 212
4. Obowiązki administracyjnoprawne związane z określonym rodzajem świadczeń zdrowotnych | str. 214
4.1. Obowiązki lekarzy związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach publicznej i prywatnej służby zdrowia | str. 214
4.2. Obowiązki lekarzy związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w poszczególnych dziedzinach medycznych | str. 217
5. Wnioski | str. 220

Rozdział VI
Sprawowanie funkcji z zakresu administracji publicznej przez lekarzy | str. 223

1. Funkcje administracji publicznej | str. 223
2. Orzekanie o stanie zdrowia w kontekście administracyjnym | str. 227
2.1. Wystawianie orzeczeń lekarskich | str. 227
2.2. Wystawianie skierowań | str. 231
2.3. Wystawianie recept lub zleceń na leki i wyroby medyczne | str. 235
2.4. Wydawanie zaświadczeń lekarskich | str. 239
2.5. Stwierdzenia lekarskie | str. 241
3. Charakter prawny orzeczeń lekarskich | str. 243
4. Wnioski | str. 250

Rozdział VII
Podział materii prawnej związanej z wykonywaniem zawodu lekarza | str. 253

1. Konstytucyjne zasady podziału materii prawnej | str. 253
1.1. Konstytucyjny system źródeł prawa | str. 253
1.2. Materia ustawowa a materia rozporządzeń – uwagi ogólne | str. 256
1.3. Materia ustawowa a materia rozporządzeń w odniesieniu do wykonywania zawodu lekarza | str. 260
2. Charakter rozporządzeń na tle ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o działalności leczniczej | str. 265
2.1. Upoważnienia do wydania rozporządzenia w ustawach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o działalności leczniczej | str. 265
2.2. Niezgodność treści upoważnień do wydania rozporządzenia z wymogami konstytucyjnymi | str. 266
2.3. Brak wykonawczego charakteru rozporządzeń na przykładzie rozporządzeń określających standardy organizacyjne opieki zdrowotnej | str. 269
3. Wnioski | str. 274

Rozdział VIII
Cechy regulacji prawnomedycznej związanej z wykonywaniem zawodu lekarza | str. 277

1. Wprowadzenie | str. 277
2. Rozwój regulacji związanych z wykonywaniem zawodu lekarza | str. 279
2.1. Wprowadzenie | str. 279
2.2. Wzrost głębokości regulacji na przykładzie regulacji dotyczących recept | str. 280
2.3. Obejmowanie nowych obszarów regulacją na przykładzie ginekologii i położnictwa | str. 283
3. Rozproszenie regulacji administracyjnoprawnej związanej z wykonywaniem zawodu lekarza na przykładzie regulacji dotyczących dokumentacji medycznej | str. 290
4. Niestabilność regulacji administracyjnoprawnej związanej z wykonywaniem zawodu lekarza | str. 296
5. Wadliwość legislacyjna regulacji administracyjnoprawnej związanej z wykonywaniem zawodu lekarza | str. 298
5.1. Wprowadzenie | str. 298
5.2. Zrozumiałość regulacji prawnej związanej z wykonywaniem zawodu lekarza | str. 299
5.3. Niezgodność z Konstytucją regulacji dotyczącej rejestrów lekarskich | str. 305
5.3.1. Pojęcie i funkcje rejestrów publicznych | str. 305
5.3.2. Zakres danych gromadzonych w rejestrach lekarskich | str. 308
5.3.3. Ocena konstytucyjnoprawna zakresu danych gromadzonych w rejestrach lekarskich | str. 318
5.4. Pozostałe wady regulacji prawnych w obszarze prawa medycznego | str. 325
6. Standaryzowanie postępowania lekarza za pomocą rozporządzeń | str. 332
7. Wnioski | str. 344

Rozdział IX
Podsumowanie i uwagi de lege ferenda | str. 347

1. Weryfikacja hipotez badawczych | str. 347
1.1. Wprowadzenie | str. 347
1.2. Równoważenie wartości konstytucyjnych wolności wykonywania zawodu i ochrony zdrowia i życia pacjentów | str. 348
1.3. Skuteczność nadzoru nad wykonywaniem zawodu lekarza | str. 355
1.4. Lekarz jako podmiot administracji publicznej, uczestniczący w administracji reglamentującej | str. 367
1.5. Problemy z identyfikacją obowiązków lekarza jako pochodna cech prawa medycznego | str. 371
1.6. Podział materii prawnej pomiędzy ustawy a rozporządzenia w prawie medycznym a funkcja gwarancyjna prawa | str. 375
1.7. Konkluzje | str. 387
2. Postulaty de lege ferenda | str. 389

Bibliografia | str. 395

Akty prawne | str. 417

Orzeczenia sądów | str. 427

9 Przedmioty
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.